top of page
Unknown.png
Unknown.jpeg
Banner płaski na LP pl.jpg
SP_logo-04.png

Regulamin konkursu „Let’s Lem“
dla dzieci i młodzieży

1. ORGANIZATOR

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Konkursu „Let’s Lem” (dalej „Konkurs”).

 2. Konkurs organizowany jest przez Marlena Janecka PRO Service z siedzibą w Warszawie (02-490) przy ulicy Płomyka 15 lok. 13, o numerze NIP 9531787003, REGON 140694600 (dalej: „Organizator”).

 

2. CZAS I MIEJSCE KONKURSU

 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej sensepoland.com/letslem.

 2. Konkurs będzie trwać od dnia 3 grudnia 2021 roku do dnia 5 stycznia 2022 roku.

 

3. UCZESTNICY

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-8 i szkół podstawowych oraz uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceów państwowych i prywatnych (dalej: Uczestników).

 2. Uczestnik Konkursu nie może być pełnoletni. 

 

4. CEL I ZASADY KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest zebranie zgłoszeń (3.12.2021 – 5.01.2022) od uczniów ze szkół podstawowych i liceów państwowych i prywatnych, którzy zgłoszą swój udział w konkursie. Spośród zgłoszeń, które spływać będą na adres: letslem@sensepoland.com Komisja Konkursowa na podstawie uzasadnienia zgłoszenia wybierze:

  1. 30 zgłoszeń konkursowych, które otrzymają Nagrodę Główną oraz

  2. 30 zgłoszeń, które otrzymają nagrody II stopnia.

 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 10.01.2022 roku za pośrednictwem strony internetowej senspoland.com/letslem oraz na profilu FB Let’s Lem.

 3. Z jednego adresu e-mail może zostać nadesłane na adres letslem@sensepoland.com jedno zgłoszenie.

 4. Wraz z nadesłaniem zgłoszenia konkursowego w formie tekstowej, rysunkowej lub audio, uczestnik Konkursu powinien podać dane osobowe (imię i nazwisko, telefon kontaktowy) celem identyfikacji uczestników przez Komisję Konkursową i realizacji Konkursu.

 

5 NAGRODY

 1. Nagrodą Główną w konkursie „Let’s Lem” jest umieszczenie zgłoszenia w e-booku „Let’s Lem”, który zostanie opublikowany po zakończeniu konkursu, kupon upominkowy Google Play lub Apple Store & iTunes o wartości 50 zł oraz e-book pt. „Solaris” autorstwa Stanisława Lema.

 2. Nagrodę Główną otrzyma 30 zgłoszeń wyłonionych przez Komisję Konkursową

 3. Wartość jednostkowa Nagrody Głównej nie przekracza 70 zł brutto.

 4. Nagrodą II stopnia w konkursie „Let’s Lem” jest kupon upominkowy Google Play lub Apple Store & iTunes o wartości 40 zł oraz e-book pt. „Solaris” autorstwa Stanisława Lema.

 5. Nagrodę II stopnia otrzyma 30 zgłoszeń wyłonionych przez Komisję Konkursową.

 6. Wartość jednostkowa Nagrody II stopnia nie przekracza 60 zł brutto.

 7. Nagrody zostaną dostarczone adres e-mail za pośrednictwem którego laureat konkursu dokonał zgłoszenia w konkursie.

 8. Nagrody zostaną wysłane do laureatów konkursu w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.

 9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

 10. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

 11. Organizator może przyznać mniej Nagród, niż maksymalna liczba Nagród określona powyżej, jeżeli Jury uzna, że mniejsza liczba Zgłoszeń konkursowych zasługuje na Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej Nagrody, jeśli żadne ze Zgłoszeń konkursowych nie będzie spełniać wymogów Jury dla przyznania Nagrody.

 

6. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Konkurs organizowany jest przez Marlena Janecka PRO Service z siedzibą w Warszawie (02-490) przy ulicy Płomyka 15 lok. 13, o numerze NIP 9531787003, REGON 140694600.

 2. W ramach Konkursu przetwarzane będą dane osobowe w przypadku osób przesyłających zgłoszenia w konkursie: adres-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody osoby udostępniającej swoje dane osobowe (e-mail zawierający dane osobowe wraz z treścią zgłoszenia konkursowego). Brak zgody spowoduje niemożność udziału w konkursie.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu lub do czasu wycofania.

 5. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 6. Osoba biorąca udział w konkursie ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. Dane osobowe  uczestników konkursu pozyskane będą wyłącznie w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów konkursu.

 8. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazane innym osobom bądź instytucjom, nie będą także przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej.

 9. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.

 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych Uczestników nie będzie dochodzić, do zautomatyzowanego profilowania Uczestników, a dane nie będą przetwarzane dla celów innych niż związanych z Konkursem np. w celach marketingowych drogą elektroniczną.

 11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: info@sensepoland.com

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie sensepoland.com/letslem oraz na fan page’u konkursu na portalu Facebook.

Let’s lem! – wymyślmy coś, co może być początkiem czegoś nowego, wyjątkowego, przełomowego w historii ludzkiej cywilizacji.

W Roku Stanisława Lema mamy wielką przyjemność ogłosić konkurs dla uczniów klas 6 - 8 szkół podstawowych oraz klas 1 - 3 szkół licealnych, właśnie pod tytułem „Let’s lem”.

Angielski idiom „Let’s lem” ma zachęcić do wymyślenia czegoś fantastycznego, co może stać się realnym obiektem w przyszłości. Sam zwrot oznacza “bądź kreatywny/a!” i jest synonimem kreatywnego myślenia, bez granic. 

Stanisław Lem, pisarz, filozof, wizjoner, przewidział przyszłość,

w której żyjemy. Stworzył w literaturze kultowe wynalazki współczesności kilka dekad wcześniej niż rozpoczęły się nad nimi prace badawczo-rozwojowe. W latach 50-tych i 60-tych wymyślił w swoich książkach to wszystko, co obecnie nazywa się internetem, audiobookiem, smartfonem, dronem czy VR.

Najciekawsze zgłosznia konkursowe tj. opis kreatywnej idei, produktu przyszłości, znajdą się w publikacji książkowej (e-book), wydanej pod tytułem - „Let’s lem”. Prace mogą być przesyłane

w formie pisemnej, graficznej lub jako nagranie.

Być może za kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat efektem naszego konkursowego „lemowania” będzie kolejny polski wynalazek, który wpłynie na losy świata.

Mecenasem Edycji Edukacyjnej Sense Poland 2021 jest KGHM Polska Miedź S.A. – lider innowacyjności w Polsce i na świecie. Status międzynarodowej korporacji obliguje KGHM do coraz szerszych badań nad rozwojem. Innowacje to klucz do dalszego poszerzania wiedzy i doświadczenia firmy.

Zapraszamy do udziału w tej kreatywnej zabawie. Lemujmy bez granic.

1966_ kosmonauta.jpg
0001.jpg

OD PARTNERA GŁÓWNEGO SENSE POLAND

Unknown-2.jpeg
bottom of page